ردیف نام مشخصات راه تماس
1 نوریه طباطبایی استاد مشاور انجمن علمی زبان انگلیسی
(عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه خیام)
noorytabatabaei@yahoo.com
2 اردلان قمری سبزوار دبیر انجمن علمی زبان انگلیسی
(ورودی 1400 کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی)
ardalanghamari@gmail.com
3 نسرین فلاح منشی انجمن علمی زبان انگلیسی
(ورودی 99 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی)
n.fallah1997@gmail.com
4 آرسام حمیدی فر عضو انجمن علمی زبان انگلیسی
(ورودی 96 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی)
arsam.hamidifar@gmail.com
5 محدثه سالاری عضو انجمن علمی زبان انگلیسی
(ورودی 97 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی)
mohadesesalari1999@gmail.com
6 محمد علی نیا عضو انجمن علمی زبان انگلیسی
(ورودی 97 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی)
m4n.muhammad@gmail.com
7 هلیا علیپور عضو انجمن علمی زبان انگلیسی
(ورودی 98 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی)
apm.helia@gmail.com
8 رضا شکیبا عضو انجمن علمی زبان انگلیسی
(ورودی 98 کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی)
reza.shakiba13@gmail.com
9 ایمان ال ابراهیم عضو انجمن علمی زبان انگلیسی
(ورودی 97 کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی)
iman.org2@gmail.com


اعضای انجمن به ترتیب از سمت راست :قمری - علی نیا - آل ابراهیم - آقای خدادادی (امور فرهنگی) - آقای عمویی (معاون فرهنگی) - حمیدی فر - استاد طباطبایی - فلاح - سالاری - علیپور